خربزه از نگاه طب سنتی

0
10339
خربزه از نگاه طب سنتی
خربزه از نگاه طب سنتی

کوتاه و مختصر پیرامون خربزه


 

خربزه از نگاه طب سنتی:

با طبیعت معتدل و هر نوع آن از خربزه و گرمگ و طالبى و شهرى و دستنبو همه از خانواده خربزه و از صنف او بوده و بهترین و بى‏ آزارترین آنها گرمک می باشد.

خوردن خربزه با اغذیه کثیف (دیرهضم) مانند پنیر باعث گیر و سده در اندرون می گردد، و خوردن آن بی فاصله یا با فاصله کم بعد از طعام موجب کرم و تُخَمَه می شود و بهترین اوقات خوردن آن میان دو غذا یعنى در وقتى است که غذاى اول در معده هضم شده باشد.

از خاصیت خربزه است که بسرعت خود را به خلط غالب می رساند، یعنى اگر حرارت در مزاج غلبه کرده باشد آنرا قوى‏ تر ساخته و اگر برودت زورآور شده باشد آنرا نیرومندتر و آزارنده ‏تر می سازد.

خربزه موافق طبع صفراوى‏ مزاج‏ها و سودائى‏ ها است و خوردن آن در ناشتا موجب تبهاى تند می شود.

خربزه باعث جریان بول و زیاد شدن شیر و عرق، و لطیف‏ کننده پوست و نرم کننده غذا در معده و سبب هضم طعام می باشد.

گذاشتن گوشت خربزه بر روى چشم دردناک، درد و ورم آنرا فرونشانده تسکین می دهد.

مالیدن گوشت خربزه با (بوره) به تن باعث جلا و لطافت پوست و ادامه آن رافع لک و پیس و برص و بدرنگى پوست است.

ضماد پوست او که کوبیده بر پیشانى و سینه بندند، خصوصا در اطفال رفع نزله و آب‏ریزش بینى و خلط سینه می کند.

خوردن مشتى از پوست خشک کوبیده او تا چند روز با آب، سنگ کلیه را می ریزاند.

انداختن تکه ‏اى پوست خربزه در دیگ غذا، سبب زود پختن گوشت و طعام شده و به تجربه رسیده است.

خوردن ۵ تا ۱۰ گرم از ریشه کوبیده او با آب، قى‏ آور قوى و باعث غثیان می شود.

ضماد کوبیده ریشه او با عسل زخم و جوش‏هاى شیرآبه‏ دار را بهبود می دهد.

تخم او گرم و خشک و خوردن مشتى از کوبیده مغز آن طبع را لینت داده، سدّه ‏هاى امعاء و جگر را گشوده باعث فربهى و نعوظ می شود.

خوردن مشتى از کوبیده مغز تخم او ادرار را زیاد کرده کلیه و مثانه را شسته مجارى بول را پاک مى‏ کند.

همچنین خوردن تخم خربزه جراحت مجارى بول را که از گذشتن سنگ مثانه بهم‏ رسیده باشد علاج و درد و سوزش آن را تسکین می دهد.

ضماد تخم او که با پوست کوبیده باشند و بمالند پوست را جلا داده لکه‏ هاى بدرنگ آن‏را پاک مى‏ کند.

سرکه و آب انار ترش رافع ضرر او می باشد.

منابع

  • جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏۱، نشر معین(۱۳۸۳)

 

منبع:  انجمن تحقیقات طب سنتی ایران


دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

10 + ده =